VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

BERGARBETEN


Borrning i berg handlar inte bara om ledningsdragning och grundläggning. Det finns ett stort behov av precisionsborrade berghål, exempelvis små och stora bergtunnlar, raka och krökta ventilationskanaler, inspektionshål, vattenbrunnar, kanaler mellan befintliga tunnlar osv.


Här har Edwards Legacy en väl anpassad maskinpark och genom åren har vi utfört en rad uppmärksammade uppdrag för olika beställare, i Sverige men även internationellt

Bergarbeten för vår del innebär även att ersätta sprängning med hjälp av vajersågning. Det finns många tillfällen då sprängning inte fungerar, t ex då omgivningen är känslig för vibrationer. Eller då små eller stora bergmassor måste tas bort i små etapper.


Här är vajersågning en perfekt lösning, som dessutom lämnar ett attraktivt resultat – en slät, blank yta som inte behöver bearbetas i efterhand.

• Vattenbrunnar

• Energibrunnar

• Vajersågning

FÖRSTÄRKNING


Förstärkningsborrning är ett samlingsnamn för en rad olika metoder att förstärka eller täta instabil mark och instabilt berg. Vi har lång erfarenhet inom området och har stagat upp både slottsmurar och motorvägar, tätat bergrum och tunnlar, förankrat byggnader och spont, reparerat broar osv.


Våra borrutrustningar är dimensionerade för svenska förhållanden och svenska kvalitetskrav. Vanliga uppdrag handlar om montering av dragstag eller injektering.


Förankring, drag- och linstag används för att ta upp dragkrafter, exempelvis vid förankring av sponter, landfästen, kajkonstruktioner och master. Vilken borrmetod som används beror på rådande markförhållanden och krav på rörets rakhet.

Ett stålrör borras ner genom jordlagret till fast berg med lämplig teknik beroende på jordmaterialet. Borrningen fortsätter sedan ner i berget, varefter hålet fylls med cement och och erforderligt antal linor monteras i hålet. Tillsammans bildar linorna ett linstag, ett GWS-stag etc. Stagens hållfasthet kontrolleras genom uppspänning.


Injektering, metoden används för att skydda byggnadskonstruktioner mot inträngande vatten genom att fylla sprickor i omkringliggande berg med tätningsmedel.


Injektering används också för att stabilisera marken t ex genom att under tryck spruta ut cementblandning samtidigt som borrhuvudet dras upp. Dessutom används injektering för att öka bärigheten hos olika grundläggningskonstruktioner, exempelvis genom att trycka ut en cementblandning genom borrhål i en rörpåle

• Förankring

• Injektering

GEOTEKNINSKA UNDERSÖKNINGAR


Edwards Legacy utför geotekniska undersökningar av olika slag. Från enkel horisontell provborrning till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer. Här ingår även borrning av produktions- och observationsbrunnar för sänkning och kontroll av grundvattennivå och portryck. Inför val av borrsträcka eller anläggningsmetod utför vi horisontell provborrning, dvs. pilotborrning med styrd borrning för att undersöka förutsättningarna.

• Horisontell provborrning

• Kärnborrning i berg

• Inmätning av rör och hål i jord och berg

• Provpumpningar av grundvatten ur OBS-       och produktionsbrunnar

• Vattenförlustmätning av berg

KONTAKTA OSS NU FÖR EN GRATIS OFFERT PÅ DITT PROJEKT